PSB is being developed by Pooya Paridel.
شركت مديريت فناوري بورس تهران
Tehran Securities Exchange Technology Management Co
شركت مديريت فناوري بورس تهران به چه منظوري تاسيس شد؟
شركت مديريت فناوري بورس تهران به منظور مكانيزه نمودن سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران و راهبري اين سامانه تاسيس شد.
شركت مديريت فناوري بورس تهران چه مي‏كند ؟
 • هدايت معاملات مكانيزه در بورس اوراق بهادار تهران 
 • كنترل شاخص‏هاي موجود از جمله شاخص‏كل ، شاخص‏بازده نقدي ، شاخص‏بازده نقدي و قيمت،  شاخص صنعت ، شاخص گروه هاي مختلف براساس توليدات ، شاخص 50 شركت برترو ثبت و اعلام آن در سامانه معاملات رايانه اي بورس بطور روزانه
 • اعمال افزايش سرمايه و ادغام سهام شركتها در سامانه رايانه اي بورس
 • اصلاح مشخصات و سهام افراد در سامانه رايانه اي بورس
 • تخصيص مكانيزه و دستي كدمعاملاتي براي افراد در سامانه رايانه‏اي بورس
 • تخصيص مكانيزه سهام به افراد در سامانه رايانه اي بورس
 • مسدود و آزاد نمودن سهام سهامداران و كدمعاملاتي افراد در سامانه رايانه‏اي بورس
 • تهيه فهرست‏ و ديسكت از اطلاعات سهامداران موجود در سامانه رايانه‏اي بورس ، براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس ،كارگزاران و شركت‏هاي مرتبط
 • اطلاع رساني معاملات روزانه و ارسال تغييرات انجام شده براي شركت‏‏هاي پذيرفته شده در بورس از طريق سيستم اطلاع رساني (BBS)
 • ‌ارايه خدمات ويژه مانند برنامه سيستم سهام  به شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس
 • كمك به راه اندازي معاملات در تالار فرعي و شهرستان‌ها
 • چاپ اوراق سهام ناشي از افزايش سرمايه براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس
 • چاپ اوراق سهام ناشي از هر گونه نقل و انتقال (سهام قابل معامله و سپرده شده)
 • سپرده نمودن اصل سهام و ارسال به خزانه 
 • كمك به راه اندازي معاملات اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادار
 • هدايت و كنترل سامانه معاملات رايانه اي سازمان بورس از لحاظ فني
 • كمك وهمكاري در به انجام رساندن پروژه هاي جديد از جمله تغيير سيستم نرم افزاري و سخت افزاي بورس و....
تاريخچه فعاليت‏هاي شركت مديريت فناوري بورس تهران چيست ؟
شركت مديريت فناوري بورس تهران در سال 1373 به منظور مكانيزه نمودن معاملات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و راهبري مستقل اين سامانه، تاسيس شد. اين شركت در سال 1376شمسي(1977 ميلادي) به عضويت ANNA((Assosiation of National Numbering Agency در آمد. هدف ANNA رسيدن به داد و ستد مستقيم سهام در سطح جهاني مي‏باشد كه اولين قدم آن استاندارد نمودن مشخصات و شناسايي سهام در سطح جهاني است .شركت مديريت فناوري بورس تهران در حال حاضر نزديك به 80 نفر پرسنل (تمام وقت ونيمه وقت) متخصص و نيمه متخصص در رشته‏هاي مختلف مشغول به فعاليت است و اهداف خود را به منظور هدايت و راهبري هرچه بهتر سامانه رايانه اي بورس پي مي‏گيرد. يكي از برنامه هاي استراتژيك در دست اقدام اين شركت ، تغيير سيستم نرم افزاري بورس تهران زير نظر شوراي محترم بورس است و در اين رابطه كليه كاربران استفاده كننده از اين سيستم نيازمند يك برنامه هماهنگ آموزشي مي‏باشند.
مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت مديريت فناوري بورس تهران كيستند؟

مديرعامل:آقاي‏مرتضي‏خزانه‏داري، ليسانس‏رشته « مهندسي الكترونيك»‏ و فوق ليسانس رشته     «مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري »

اعضاي‏هيات مديره :عليرضاحاجي نوروزي، حسن قاليباف اصل، حسين طاهباز توكلي، سيد اکبر هاشميان و مرتضي خزانه داري

روزها وساعات كاري شركت مديريت فناوري بورس تهران چيست ؟
روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 45/7 صبح الي 30/16 بعدازظهر به غير از تعطيلات رسمي
آدرس ـ تلفن هاي مديرعامل و واحدهاي مختلف ـ فاكس و پست الكترونيكي شركت مديريت فناوري بورس تهران چيست ؟
تاريخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟

انديشه برخورداري از بازار اوراق بهادار و سرعت بخشيدن به فرايند صنعتي شدن كشور به دهه 1310 باز مي‏گردد. در آن هنگام گروهي در بانك ملي ايران به مطالعه موضوع پرداختند. گزارشي كه در سال 1317 تكميل شد شامل جزييات مربوط به تشكيل بازار اوراق بهادار بود
آغاز جنگ دوم جهاني و رخدادهاي سياسي و اقتصادي متعاقب آن راه‏اندازي بورس اوراق بهادار را تا سال 1346 و زماني كه قانون بورس اوراق بهادار تصويب شد به تأخبر انداخت. بورس اوراق بهادار تهران در فروردين 1347 گشايش يافت. در آغاز تنها اوراق بهادار اوراق قرضه دولتي و برخي اوراق ديگر كه از پشتوانه دولتي برخوردار بود در بازار معامله مي‏شود. اما در سال‏هاي بعد و در دهه 1350 رونق تقاضاي سرمايه منجر به افزايش تقاضا براي سهام شد. در عين حال تغييرات نهادي مانند انتقال سهام شركت‏هاي عمومي و بنگاه‏هاي خصوصي كه در مالكيت خانوادگي بودند به كاركنان و بخش خصوصي به گسترش فعاليت بازار اوراق بهادار منجر شد.پس ازپيروزي انقلاب، تجديد ساخت اقتصاد در پي جنگ عراق با ايران كنترل بخش عمومي بر اقتصاد را ناخواسته گسترش داد و از نياز به سرمايه خصوصي كاست. در نتيجه اين حوادث بورس اوراق بهادار تهران وارد دوره توقف فعاليتها شد .در سال 1368 با آغاز برنامه واگذاري بنگاه‏هاي اقتصادي به بخش خصوصي و گسترش فعاليت خصوصي بر مبناي نخستين برنامه پنج ساله كشور دوران ركود بورس خاتمه يافت. در پي آن بورس بتدريج وارد دوره گسترش خود شد. تا امروز بورس كم و بيش به گسترش خود ادامه داده است و امروز بيش از 300 شركت كه ارزش بازار آن‏ها متجاوز از70 هزار ميليارد ريال است در فهرست سهام پذيرفته شده در بورس اوراق تهران هستند. افزون بر سهام اكنون در بورس گواهي‏هاي سپرده ارزي نيز در تالار بورس اوراق بهادار تهران مبادله ميشود كه حجم سالانه داد و ستد آن به چند ميليارد دلار ميرسد. بالاترين مقام در بورس اوراق بهادار تهران شوراي بورس است كه وظيفة نظارت بر بازار سرمايه و تنظيم آن بر عهده دارد. مقامات دولتي، نمايندگان بخش خصوصي و صاحب نظران اقتصادي اعضاي اين شورا هستند رييس كل بانك مركزي رييس شوراي بورس است .ساير بخش‏هاي تشكيل‏دهنده بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از هيئت پذيرش و هيئت داوري و سازمان بورس. هيئت مديره اين سازمان مرجع سياست گذاري در بورس اوراق بهادار تهران است . هيئت مديره دبير كل سازمان را به عنوان عاليترين مقام اجرائي بورس براي يك دوره دو ساله منصوب مي‏كند. در عين حال انتصاب مجدد دبير كل هيچ‏گونه محدوديتي ندارد اكنون بيش از 60 كارگزار در بورس اوراق بهادار فعاليت دارند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار براساس سفارش‏هاي خريد و فروشي است كه كارگزاران دريافت مي‏كنند. ساعات داد و ستد از 9 صبح تا 12:30 روزهاي شنبه تا چهارشنبه به جز ايام تعطيل رسمي است. دوره تسويه در بورس از زمان معامله تا 4 روز است. اكنون فرايند داد و ستد سهام خودكار است و از طريق شبكه رايانه‏اي انجام ميشود بورس اوراق بهادار تهران برنامه‏هاي متنوعي براي گسترش بازار دارد. اين برنامه‏ها در چهار مجموعه قرار دارد. نخست گسترش موضوعي بازار كه راه‏اندازي بورس‏هاي تخصصي كالا با كمك ساير بورس‏هاي منطقه را مورد نظر قرار مي‏دهد. دوم گسترش ابزاري بازار كه براساس آن ابزارهاي متنوع‏تري در تالار داد و ستد شود. سوم گسترش جغرافيايي بازار كه براساس آن در مراكز استان‏ها و مناطق آزاد كشور امكان معاملات سهام وجود داشته باشد و سرانجام برنامه‏هاي گسترش ساختاري بازار سرمايه كه راه‏اندازي تالارهاي متنوع‏تر براي داد و ستد را در دستور كار قرار مي‏دهد.

روزهاوساعات كاري سازمان بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟
روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 16 بعداز ظهر به غير از تعطيلات رسمي
آدرس ، فاكس ، تلكس وشماره تلفن‏هاي تماس با سازمان بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟

آدرس : خيابان حافظ ـ بعد از پل دوم ـ شماره 228ـ صندوق پستي 399ـ11355

فاكس : 6702524

تلكس : 223282

تلفن ها:  6700309 ـ 6700219 ـ 6704130

تلفن‏هاي روابط عمومي سازمان بورس : 6702454  ـ  6719535 (مدير روابط عمومي)

ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟
از ساعت 9 صبح الي 30/12 ظهر روزهاي شنبه الي چهارشنبه به غير از تعطيلات رسمي
ساعات‎‏كاري و زمان‏مراجعه به شركت‏هاي كارگزاري براي خريد و فروش سهام چيست؟
كارگزارن يا نمايندگان آنها  از ساعت 8 صبح الي 16 بعدازظهر روزهاي شنبه الي چهارشنبه به غير از تعطيلات رسمي در دفاتر خود براي پاسخگويي به مشتريان حضور دارند، براي اطلاع بيشتر مي‏توان با روابط عمومي سازمان بورس اوراق بهادار تهران با شماره تلفن‏‏هاي  6702454 و 6719535 و يا با تلفن‏هاي مخصوص به هر كارگزاري تماس حاصل كرد.
مدارك لازم براي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران چيست ؟

الف ـ مدارك براي خريد سهام : تكميل نمودن فرم درخواست خريد ـ اصل شناسنامه(عكس دار)ـ تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت وجود توضيحات تصوير صفحه توضيحات 

ب ـ مدارك براي فروش سهام : برگ سهام ـ تكميل نمودن فرم درخواست فروش توسط فروشنده سهام ـ تكميل نمودن فرم وكالتنامه فروش ـ در صورت وكالت از ديگران ، ابتدا وكالتنامه بايد به تاييد اداره حقوقي سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسيده و اين تاييديه به همراه اصل  وكالتنامه و تصويروكالتنامه به كارگزار مربوطه ارايه گردد . براي دريافت وجه حاصل از فروش اوراق  بهادار همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي است .

آدرس ـ تلفن(تالارـ دفتر) و فاكس كارگزاران چيست؟
چند كارگزاراي در بورس اوراق بهادارتهران مشغول فعاليت هستند؟
در حال حاضر تعداد 85 كارگزاري در بورس اوراق بهادار تهران مشغول به فعاليت هستند.
چند شركت در بورس اوراق بهادار تهران فعاليت مي‏كنند و جمع سرمايه قابل گردش آنها چه مقدار است ؟
در حال حاضر تعداد 435 شركت در بورس اوارق بهادار تهران پذيرفته شده است.